اخذ مدال الکترونیک کیفیت برتر السیتکس

ایران هاست برای دومین دوره متوالی موفق به اخذ مدال الکترونیک کیفیت برتر از موسسه السیتکس گردید