تغییر رمز های عبور نا امن اکانت های ایمیل

در راستای بهبود امنیت سرویسهای ایمیل و پیرو اطلاع رسانی پیشین مبنی بر لزوم تغییر رمز های  عبور نا امن توسط مشترکین گرامی ، به اطلاع می رساند، رمزهای عبور  اکانت های ایمیل مشترکینی که کماکان حائز شرایط لازم نبوده اند ، راسا توسط ایران هاست به یک رمز عبور امن تصادفی تغییر یافته است.