اطلاعیه شماره 3 انتقال سرورها - انتقال dns

سرویس dns 1 به سرور جدید منتقل شد.
کلیه نمایندگان حجمی گرامی که از name server های اختصاصی خودشان استفاده می کنند لازم است IP مربوط به name server اول را به 174.142.50.62 تغییر دهند