برنامه ارتقای سرور

به جهت ارتقای سطح کیفی سرویسهای سری 2008 عملیات ارتقای سخت افزاری سرورهای دیتابیس W2K8DB01 و وب W2K8WEB02 مربوط به پلانهای میزبانی وب 2008 در تاریخ 31 شهریورماه از ساعت 23 به مدت حداکثر 3 ساعت انجام خواهد شد. در مدت انجام این عملیات  سایتها و دیتابیسهایی که روی این دو سرور میزبانی می شوند در برخی مقاطع در دسترس نخواهند بود.