ارتقای نرم افزار میل سرور

نرم افزار کلیه میل سرورهای ایران هاست به Smartermail نسخه 8 ارتقا پیدا کرد. افزایش سرعت میل سرور مهمترین قابلیت نسخه جدید می باشد