اطلاعیه شماره 30 انتقال سرورها - پایان عملیات انتقال

کلیه سرورهای ایران هاست به کانادا منتقل شدند و این عملیات به طور کامل به پایان رسید