تغییر IP سرویس ایمیل سرور لینوکس IR-Linux07

با توجه به بروز برخی مشکلات ارسال و دریافت در سرویس ایمیل سرور لینوکس IR-Linux07 با IP اصلی 185.10.75.7 و جهت رفع مشکلات مذکور IP سرویس ایمیل این سرور به مقدار 185.10.73.85 تغییر یافت.
 
اقداماتی صورت گرفت که به صورت خودکار رکورد مربوط به Mail تمام دامنه‌های میزبانی شده در این سرور به IP جدید تغییر کند. لذا در صورتیکه دامنه‌ی شما در محل دیگری میزبانی می شود نیاز است که IP جدید را در DNS Zone دامنه‌ی خود برای رکورد mail به روز رسانی نمایید.