سرور IRH06 به حالت عادی برگشت

در ساعت 21 روز یکشنبه مشکل ارتباطی سرور IRH06 برطرف شد و سرور به حالت عادی بازگشت