بازگشت همه به سوی اوست

با نهایت تاسف و تاثر، درگذشت نابهنگام همکار و دوست ارجمندمان، مهندس رضا یوسفی، از کارشناسان فعال دپارتمان پشتیبانی فنی را به کلیه همکاران و خانواده بزرگ ایران هاست تسلیت عرض نموده و خود را در این ضایعه سنگین سهیم می دانیم.