حذف دوره انقضای دامنه های با پسوند EU

مشترکین گرامی طبق قانون جدید ثبت کننده های بین المللی، دامنه های با پسوند EU.  از تاریخ  2016/11/23 دوره منقضی نداشته ومستقیما از دوره فعال وارد دوره جریمه دار یا همان دوره باز خرید Redemption Period خواهند شد.
لذا جهت جلوگیری از ورود دامنه به دوره جریمه، حداکثر 48 ساعت قبل از تاریخ انقضا، نسبت به تمدید دامنه اقدام نمایید.
میزان مبلغ جریمه با توجه به رجیسترار مربوط به آن دامین ، بین 80 تا 120 دلار می باشد و توصیه می شود حداکثر یک هفته قبل از تاریخ انقضایwhois دامنه، نسبت به تمدید آن اقدام نمایید.