روز شعر و ادب

غم غريبي و غربت چو بر نمي تابم
به شهـر خود  روم و شهـريار خود باشم
27 شهریور، روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار گرامي باد.