روز بزرگداشت حکیم عمر خیام گرامی باد

هرگز دل من ز علم محروم نشد                                کم ماند ز اسرار که معلوم نشد
هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز                         معلومم شد که هیچ معلوم نشد
           
حکیم عمر خیام زاده نیشابور، شاعر، ریاضیدان، فیلسوف، منجم، فقیه، تاریخ دان، زبان شناس و در یک کلام یک نابغه ایرانی برای تمامی قرون و اعصار است. 
روز بزرگداشت خیام نه تنها برای ایرانیان بلکه برای جهانیان بسیار ارزشمند و گرانبار است چراکه آوازه علم و عرفان این حکیم فقید در سراسر دنیا زبانزد عام و خاص است.