روز جهانی کار و کارگر مبارک

چشمه سارِ زلال زندگی با کار، جلا و روشنی می یابد و کارگران، پیشگامان این حیاتِ بدیع و نشاط آفرینند. تمام روزهای شکوفا، از تلاش روز تو باد. روز جهانی کار و کارگر مبارک