روز جهانی زمین

ما زمین را از گذشتگانمان به ارث نمی بریم  بلکه آن را از فرزندانمان به عاریه می گیریم. 
هر ساله 22 آوریل، روز جهانی زمین را پاس می داریم تا به خود یادآور شویم زمین خانه اول و آخر ماست، با آن به گونه ای رفتار نکنیم که گویا سیاره دیگری برای زیستن موجود است. با زمینمان مهربانتر باشیم.