روز بزرگداشت سعدی گرامی باد

سعدی شاعر گرانمایه زاده شیراز یکی از بزرگان شعر وادب تاریخ ایران زمین، با آثار نظم و نثر خود همچون بوستان و گلستان، صفات والای انسانی نظیر عدل، احسان، عشق، تواضع، قناعت و شکرگزاری را با زبانی گوارا و روان بیان داشته تا معاصران و آیندگان در عین لذت جستن از مطالعه آن ها، عبرتی گیرند و و پند ها را در زندگیشان به کار بندند. سعدی نه تنها شاعری زیبا سخن بلکه پیام آور و سفیر انسانیت، همبستگی و همزیستی است.
روز این بزرگمرد را گرامی میداریم.