هفته سلامت و بهداشت گرامی باد!

سلامتی نه تنها به معنای عدم وجود بیماری و یا ناتوانی جسمی بلکه در واقع به مفهوم تندرستی کامل فیزیکی، روحی، روانی و اجتماعی است.  
روز جهانی بهداشت هر ساله در 7 آوریل تحت پوشش سازمان جهانی بهداشت، گرامی داشته می شود تا اهمیت بهداشت و سلامت جسمانی و روانی را به جهانیان یادآور شود.