روز درختکاری مبارک!

درختان، ریه های تنفسی طبیعت هستند. کاشتن یک درخت جدید، همانند ایجاد یک زندگی و یک امید تازه است. طبیعت، مادر ماست. مادری که به او وابسته ایم و بی هیچ چشم داشتی جز نیاز به عشق و مراقبت، تمامی نیاز های ما را برآورده می سازد.  
 روز درختکاری را به پاس گرامیداشت این نعمت ارزشمند الهی، ارج می نهیم.