شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر

شهادت میرزا محمد تقی خان قائم مقام فراهانی، ملقب به امیر کبیر، بزرگ مرد تاریخ فرهنگی و سیاسی ایران که در دوران کوتاه صدارت اعظمی خود، خدمات بسی شایسته و ماندگار به این مرز و بوم نمود، به پیروان مسلک و منش متعالی این الگوی انسانی تسلیت باد.
 
از خدمات ارزنده ایشان می توان تأسیس مدرسه دارالفنون و انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه را جهت ارتقا و اعتلای سطح آگاهی و دانش جامعه ایرانی، نام برد.