روز جهاد کشاورزی مبارک!

پیشینه تشکیل تمدن های بشری بر روی زمین های حاصلخیز و در کنار رودها نشان از اهمیت این فعالیت مهم اقتصادی و اجتماعی در طول تاریخ بشری دارد. کشور عزیزمان ایران یکی از پیشگامان این صنعت حیاتی در جهان می باشد و روز جهاد کشاورزی به همین دلیل در کشور ما مهم شمرده شده و به آن ارج نهاده می شود.
امید است با گسترش صنعت و تکنولوژی در کشاورزی کشورمان، شاهد رشد روز افزون و باروری هرچه بیشتر محصولات متنوع در زمین های حاصلخیز این مرز و بوم باشیم.