روز کتاب و کتاب خوانی مبارک

"کتاب، بزرگ ترین اختراع بشر است."  ویلیام شکسپیر
 
شرکت ایران هاست روز کتاب و کتاب خوانی را به همه شما عزیزان که مطالعه را یکی از ارکان اساسی زندگی خود بنا نهاده اید و تقدس کتاب و کتاب خوانی تفکرات شما را زیبا نموده، تبریک و شاد باش عرض می نماید.