روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه گرامی باد

این روز توسط سازمان یونسکو در سال 2001 پایه گذار ی شد و هر ساله در 10 نوامبر پاس داشته می شود. روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه  با هدف تقویت آگاهی عمومی در مورد نقش علم در جوامع صلح طلب و پایدار و افزایش اتحاد و همبستگی ملی و بین المللی با اشتراک گذاری علم در بین کشورها، گرامی داشته می شود.