روز نوجوان مبارک

شرکت ایران هاست، روز نوجوان، روز بالندگی و پیوستن به شاخه های نوجوان درخت کهنسال زندگی را به همه نوجوانان این مرزو بوم شادباش می گوید و امیدوار است که جنب و جوش و سرزندگی نوجوانان کشورمان به زندگی همگان هیجان و و اشتیاق بخشد.