روز شعر و ادب فارسی – روز بزرگداشت استاد شهریار

شرکت ایران هاست بیست و هفتم شهریور ماه، روز گرامی داشت شعر و ادب پارسی و بزرگداشت شاعر فرهیخته، استاد شهریار را به مردم هنر دوست و لطیف الطبع ایران تبریک و شادباش عرض نموده و امیدوار است جوانان عزیز کشور همواره با شعر و ادب پارسی مأنوس باشند و اندرزهای حکیمانه بزرگان ادب را در زندگی به کار برند.