روز بزرگداشت زکریای رازی و روز داروسازی

شرکت ایران هاست زادروز پزشک، فیلسوف و شیمی دان برجسته ایرانی، زکریای رازی را به جامعه فرهیخته داروسازان شادباش عرض نموده و سلامتی و سربلندی جامعه داروسازان و شیمیدانان را از خداوند خواستار است.