روز پزشک مبارک

شرکت ایران هاست زادروز دانشمند بلند مرتبه و طبیب نامدار ایرانی، حکیم بوعلی سینا و روز پزشک را به جامعه پزشکی تلاشگر ایران تبریک و شاد باش عرض می نماید.