اطلاعیه شماره 8 انتقال - انتقال میل سرور 1

میل سرور اول ایران هاست به IP 64.92.160.18 به سرور جدید منتقل شد. IP سرور جدید 174.142.46.139 می باشد