امکان قفل یا باز نمودن قفل دامین جهت دامین ها با پسوند های غیر .ir بوده و شامل دامین های .ir نمی گردد.


باز کردن قفل دامین (unlock)

جهت باز نمودن قفل دامین از طریق پرتال کاربران پس از ورود به پرتال کاربری، گزینه "سرویس ها" کلیک نموده و گزینه "دامین ها" را انتخاب نمایید .رو به روی نام دامین در قسمت عملیات، گزینه "unlock" (قفل باز آبی رنگ) -بر اساس راهنمای نشانه ها- را انتخاب نمایید.
سپس روی گزینه "باز کردن قفل دامین" کلیک نمایید .در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات unlock ، پنجره بطور اتوماتیک بسته می شود.

توجه داشته باشید که باز نمودن قفل دامین امکان سرقت آن را افزایش می دهد؛ بنابراین تنها در صورتی که می خواهید دامین را به ثبت کننده دیگری منتقل نمایید آن را باز نمایید.

جهت بررسی صحیح انجام شدن عملیات می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://www.internic.com/whois.html

 

در صورتی که status دامین ok باشد، قفل دامین باز بوده و در صورت نمایش client transfer prohibited  دامین قفل بوده و قابل انتقال نمی باشد.


چنانچه از مسیر ذکر شده قادر به باز کردن قفل دامین نمی باشید، درخواست خود شامل نام دامین را از تیکتینگ سرویس به دپارتمان خدمات دامین ارسال نمایید.


قفل کردن دامین (lock)

جهت قفل کردن دامین از طریق پرتال کاربران پس از ورود به پرتال کاربری، گزینه "سرویس ها" کلیک نموده و گزینه "دامین ها" را انتخاب نمایید .رو به روی نام دامین در قسمت عملیات، گزینه "lock" (قفل آبی رنگ) -بر اساس راهنمای نشانه ها- را انتخاب نمایید.سپس روی گزینه "قفل دامین" کلیک نمایید .در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات lock ، پنجره بطور اتوماتیک بسته می شود.


جهت بررسی صحیح انجام شدن عملیات می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://www.internic.com/whois.html

در صورتی که status دامین ok باشد، قفل دامین باز بوده و در صورت نمایش client transfer prohibited دامین قفل بوده و قابل انتقال نمی باشد.

چنانچه از مسیر ذکر شده قادر به قفل دامین نمی باشید، درخواست خود شامل نام دامین را از تیکتینگ سرویس به دپارتمان خدمات دامین ارسال نمایید.