چگونه می توان سرویس DNS نصب نمود؟

 

بیشتر  dns سرورها از BIND به عنوان نرم افزار مرتبط برای تعریف NS   استفاده می کنند:

برای نصب بسته ی BIND از دستور زیر استفاده می کنیم :

#  yum -y install bind bind-libs bind-utils

 

 

سرویس BIND را توسط دستور زیر در startup قرار می دهیم :

# chkconfig –-level 35 named on

 

 

سرویس را برای تولید یک فایل پیکربندی  با نام  named فعال می کنیم:

# service named start

فایل configuration (با نام name.config ) را طبق کد زیر ویرایش و نام دامین خود (نام دامین در این مثال broexperts.com می باشد) را در آن اضافه می نماییم:

# nano /etc/named.conf

//

// named.conf

//

// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS

// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).

//

// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.

//

 

options {

        directory       "/var/named";

        dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db";

        statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";

        memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";

        recursion yes;

 

        dnssec-enable yes;

        dnssec-validation yes;

        dnssec-lookaside auto;

        /* Path to ISC DLV key */

        bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key";

};

 

logging {

        channel default_debug {

                file "data/named.run";

                severity dynamic;

        };

};

zone "." IN {

        type hint;

        file "named.ca";

};

zone "broexperts.com" {

        type master;

        file "broexperts.com.fwd";

};

zone "0.168.192.in-addr.arpa" {

        type master;

        file "broexperts.com.rev";

};

include "/etc/named.rfc1912.zones";

حال با دستورات زیر اقدام به ساخت zone file می نماییم:

  # cd /var/named

# vi broexperts.com.fwd (sample domain broexperts.com.fwd)

 

$ORIGIN broexperts.com.

 

$TTL 3D

 

@       SOA     dns.broexperts.com.     root.broexperts.com. (12 4h 1h 1w 1h)

 

@       IN      NS      dns.broexperts.com.

 

dns.broexperts.com.     IN      A       192.168.0.211

 

www                                     IN      A       192.168.0.211

# vi broexperts.com.rev

$ORIGIN 0.168.192.in-addr.arpa.

 

$TTL 3D

 

@       SOA     dns.broexperts.com.     root.broexperts.com. (12 4h 1h 1w 1h)

 

@       IN      NS      dns.broexperts.com.

 

211     IN      PTR     dns.broexperts.com.

سپس سرویس BIND را مجددا راه اندازی می کنیم :

  service named restart#

در نهایت اقدام به آزمایش dns Server جهت اطمینان از صحت آن می کنیم:

نکته : قبل از انجام ازمایش مطمئن شوید که در مسیر /etc/resolve.conf file ادرس IP سرور DNS وجود داشته باشد.

# cat /etc/resolve.conf

search broexperts.com

nameserver 192.168.0.211

 

نکته:درصورتیکه خطایی اتفاق بیفتد می توانید با دستور زیر پیام مربوطه را مشاهده نمایید :

tail /var/log/messages

خروجی معادل زیر را به شما نشان می دهد :

Aug  2 10:53:57 server named[20094]: listening on IPv4 interface venet0:0, 192.168.0.1#53

Aug  2 10:53:57 server named[20094]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Aug  2 10:53:57 server named[20094]: zone 0.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 100