در صورت فوت مالک پرتال کاربران جهت واگذاری کاربری و دسترسی به کنترل پنل ها چه مراحلی را باید طی نمایید؟

 

مشترک گرامی چنانچه مالک و یا نماینده پرتال کاربران فوت شده باشد، جهت دسترسی به اطلاعات سرویس ها با توجه به اینکه سرویس مورد نظر فعال یا منقضی می باشد به مراحل زیر توجه نمایید:

 

 

وضعیت منقضی یا فعال بودن سرویس و تاریخ انقضا سرویس مورد نظر توسط کارشناسان ایران هاست قابل اعلام می باشد.

 

 

 

 

 - چنانچه سرویس در پرتال کاربری فرد متوفی منقضی باشد:

 

جهت انتقال سرویس منقضی موجود در کاربری متوفی به مقاله انتقال سرویس منقضی مراجعه نمایید.

 

 

 

- چنانچه سرویس در پرتال کاربری فرد متوفی فعال باشد:

 

در صورتی که سرویس مدنظر فعال باشد؛ بسته به نوع کاربری ایجاد شده می توانید نسبت به واگذاری سرویس ها اقدام نمایید:

نحوه بررسی نوع کاربری (حقیقی/حقوقی)

 

 

 

چنانچه کاربری حقوقی و به نام شرکت یا سازمان می باشد (شرکتی/سازمانی) باشد:

 

 

 

به مقاله نحوه تغییر نماینده شرکت مراجعه نمایید.

 

 

به مقاله نحوه تغییر نماینده سازمان مراجعه نمایید.

 

چنانچه کاربری حقیقی و به نام شخص (شخصی) باشد:

 

 

1- در صورتی که گواهی فوت فرد صادر نشده باشد:

 

در این حالت اطلاعات ورود به کنترل پنل در اختیار نماینده جدید قرار داده می شود تا از سرویس مورد نظر استفاده نمایند.

 

جهت استفاده از کنترل پنل میزبانی درخواست زیر را در زیر تصویر کارت ملی نماینده جدید نوشته و ارسال نمایید:

 

"اینجانب ................ با توجه به اینکه به نماینده خود جناب آقای / سرکار خانم ................... بدلیل فوت  شدن ایشان دسترسی ندارم ، لطفا اطلاعات ورود به کنترل پنل میزبانی .......... جهت دامین ............. تا مورخ ............ (تاریخ انقضای سرویس) در اختیار اینجانب گذاشته شود و مسئولیت سرویس را تا تاریخ ذکر شده می پذیرم.

نام و امضا نماینده جدید و تاریخ"

 

 

 

مدارک را پیرو یکی از روش های زیر ارسال نمایید:

 

ارسال از طریق ایمیل :

 

شما می توانید مدارک مورد نیاز را به ایمیل info@iranhost.com ارسال فرمائید. لازم بذکر است پس از رسیدن ایمیل به ایران هاست، کد پیگیری (شماره تیکت) به ایمیل شما ارسال می گردد. چنانچه بعد از گذشت 24 ساعت پس از ارسال ایمیل ،کاربری تایید نشده بود ، با شماره تلفن 021-83305 داخلی 1 تماس حاصل فرمائید.

 

ارسال از طریق فکس :

 

در صورت عدم دسترسی به اینترنت و اسکنر به شماره 83305-021 داخلی 5 فکس و جهت دریافت تایید فکس در ساعات اداری با شماره تلفن 83305-021 داخلی 1 تماس حاصل نمایید.

 

 

2- در صورتی که گواهی فوت فرد صادر شده باشد:

 

بعد از مشخص شدن وارث قانونی می توانید درخواست تغییر مشخصات کاربری سرویس های مورد نظر را از شخص متوفی به نماینده جدید ارسال نمایید. سرویس های موجود در کاربری شخص متوفی فقط به وارث قانونی ایشان منتقل می گردد. چنانچه وارثین بیشتر از یک نفر باشد بهتر است نمایندگی پرتال به یک نفر از وارثین واگذار شود.

 

 

در این حالت درخواست زیر را در ذیل تصویر پشت و روی کارت ملی جناب آقای / سرکار خانم .................... (نماینده جدید) نوشته :

 

" اینجانب  .................. تقاضا دارم مشخصات کاربری  ......................... بدلیل متوفی شدن صاحب کاربری جناب آقای / سرکار خانم ..............................  مطابق با کارت ملی اینجانب اصلاح گردد و مسئولیت تغییر را می پذیرم.

 

نام، تاریخ و امضا "

 

و به همراه تصویر صفحه اول شناسنامه فرد متوفی و صفحه گواهی فوت و معرفی نامه وارث از سوی وکیل ارسال نمایید.

 

 

 

مدارک را پیرو یکی از روش های زیر ارسال نمایید:

ارسال از طریق ایمیل :

شما می توانید مدارک مورد نیاز را به ایمیل info@iranhost.com ارسال فرمائید. لازم بذکر است پس از رسیدن ایمیل به ایران هاست، کد پیگیری (شماره تیکت) به ایمیل شما ارسال می گردد. چنانچه بعد از گذشت 24 ساعت پس از ارسال ایمیل ،کاربری تایید نشده بود ، با شماره تلفن 021-83305 داخلی 1 تماس حاصل فرمائید.

ارسال از طریق فکس :

در صورت عدم دسترسی به اینترنت و اسکنر به شماره 83305-021 داخلی 5 فکس و جهت دریافت تایید فکس در ساعات اداری با شماره تلفن 83305-021 داخلی 1 تماس حاصل نمایید.