بررسی امکان downgrade از طریق پرتال کاربران

downgrade سرویس میزبانی، از طریق پرتال کاربران امکان پذیر نمی باشد. جهت انجام downgrade به مقاله مرتبط مراجعه نمایید.