چگونه با کامپوننت CDOSYS توسط ASP با استفاده ایمیل ارسال کنیم؟

 

برای استفاده از کامپوننت CDOSYS میتوان به طریق زیر عمل کرد و از اسکریپت مربوطه جهت ارسال داده ها از طریق یک فرم ساده شامل چند TextBox و یک دکمه جهت تایید و ارسال بهره برد.

 

برای این امر ابتدا یک فرم ساده با نام form و پسوند  html شامل کد زیر ایجاد نمایید:

 

 

 

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<title>Untitled 1</title>
</head>

<body>
<div >
<div style=" margin-top:20px; margin: 0 auto; width :500px; height: 250px; border-style: groove">
<form name="mail details" action="confirm.asp" method="post">

<div style=" width: 500px; height: 25px; margin-top:7px">
<div style="width: 90px; height: 20px; margin-top: 1px;margin-left:5px; float: left;">
 Email:
</div>
<div style="width: 380px; height: 20px; margin-top: 1px;margin-left:5px; float: left; ">
<input type="text" name="Email" size="60px">
</div>
</div>

<div style=" width: 500px; height: 25px; margin-top:7px">
<div style="width: 90px; height: 20px; margin-top: 1px;margin-left:5px; float: left;">
    Your Name:
</div>
<div style="width: 380px; height: 20px; margin-top: 1px;margin-left:5px; float: left; ">
<input type="text" name="Name" size="60">
</div>
</div>

<div style=" width: 500px; height: 25px; margin-top:7px">
<div style="width: 90px; height: 20px; margin-top: 1px;margin-left:5px; float: left;">
    Your Email:
</div>
<div style="width: 380px; height: 20px; margin-top: 1px;margin-left:5px; float: left; ">
<input type="text" name="Sender" size="60">
</div>
</div>

<div style=" width: 500px; height: 25px; margin-top:7px">
<div style="width: 90px; height: 20px; margin-top: 1px;margin-left:5px; float: left;">
Subject:
</div>
<div style="width: 380px; height: 20px; margin-top: 1px;margin-left:5px; float: left; ">
<input type="text" name="Subject" size="60">
</div>
</div>

<div style=" width: 500px; height: 55px; margin-top:7px">
<div style="width: 90px; height: 20px; margin-top: 1px;margin-left:5px; float: left;">
Comments:
</div>
<div style="width: 380px; height: 20px; margin-top: 1px;margin-left:5px; float: left; ">
<textarea name="Comments" style="width: 375px; height: 50px;"></textarea>
</div>
</div>

<div style=" width: 500px; height: 30px; margin-top:15px">
<div style=" width: 115px; height: 25px; margin-top:1px; margin-left:5px; float: left;">
<input name="submit" type="reset"  value="Reset Form" size="10">
</div>
<div style=" width: 115px; height: 25px; margin-top:1px; margin-left:5px; float: left;">
<input name="submit" type="submit" value="Submit Form" size="10">
</div>

</div>

</form>
</div>
</div>
</body>
</html>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حال یک فایل جدید با پسوند asp و نام  confirm ایجاد نمایید و کد ذیل را بعداز سفارشی سازی 3 بخش قرمز رنگ در آن قرار دهید :

 

<%

 

Dim strEmail, strName, strSender, strsubject, strComments

strEmail = request.form("Email")
strName = request.form("Name")
strSender = request.form("Sender")
strSubject = request.form("Subject")
strComments = request.form("Comments")

set objMessage = createobject("cdo.message")
set objConfig = createobject("cdo.configuration")


' Setting the SMTP Server
Set Flds = objConfig.Fields
Flds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
Flds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
Flds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "mail.yourdomain"
Flds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1
Flds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "email account"
Flds.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "email account password"

Flds.update


Set objMessage.Configuration = objConfig

objMessage.To = strEmail
objMessage.From = strSender
objMessage.Subject = strSubject
objMessage.TextBody =strComments  
objMessage.fields.update
objMessage.Send

Response.write "Your Email Has Been Sent"

set objMessage = nothing
set objConfig = nothing

%> 

 

در انتها کافیست 2 فایل مورد نظر را (کنار یکدیگر ) در هاست خود آپلود نمایید.