چگونه می توان رمز عبور MySQL را تغییر داد؟

 

1-      جهت قرار دادن رمزعبور برای MySQL ، از دستور زیر در محیط ترمینال استفاده می نماییم :

[root@localhost~]# mysqladminu root passwordYourPassword

2-      در صورتیکه رمزعبور دیتابیس  MySQLرا فراموش کرده اید، مراحل زیر را جهت ریست نمودن آن انجام دهید:

الف) پروسس سرور MySQL را مطابق دستور زیر متوقف سازید:

/#etc/init.d/mysqld stop

ب) دیتابیس سرور MySQL را بدون نیاز به ورود رمز، با دستور زیر start نمایید:

#mysql_safe - -skip-grant-tables &

ج) بدون نیاز به رمزعبور  کاربری روت و با استفاده از دستور زیر با دیتابیس سرور MySQL ارتباط برقرار نمایید:

#mysqlu root

اکنون شما وارد محیط MySQL شده اید، حال دستورات زیر را به ترتیب، وارد نمایید:

(a

Mysql> use mysql ;

(b

Mysql> update user set password=PASSWORD(YouPass) where User=root' ;

(c

Mysql> flush privileges ;

(d

Mysql> quit ;

د) حال کافیست پروسس mysql را مطابق دستور زیر Restart نمایید:

#/etc/init.d/mysqld restart

 

رمزعبور جدید شما اعمال گردید.