چگونه می توان کاربر جدید اضافه نمود؟

در محیط ترمینال دستور زیر را وارد نموده و Enter کنید:

#useradd NewName

#passwd NewName

New password :

Retype new password :

 و در انتها کاربر جدید با موفقیت ایجاد شده است.

طریقه تغییر پسورد روت در لینوکس:

در محیط ترمینال دستور زیر را وارد نمایید:


#passwd username

New password :

Retype new password :
 بعد از وارد نمودن پسورد جدید و تکرار آن، پسورد مربوط به کاربر

username 

تغییر  پیدا خواهد کرد.