چگونه با ASP.Net و کدنویسی ایمیل ارسال کنیم؟

کد زیر یک نمونه کد مربوط به ارسال ایمیل از طریق asp.net می باشد. شما می توانید کد را در یک فایل ذخیره کنید و سپس در فضای هاست آپلود نمائید. پس از فراخوانی فایل می توانید ارسال ایمیل را تست نمائید.


<%@ Import Namespace="System.Net" %> 
<%@ Import Namespace="System.Net.Mail" %> 
 
<script language="C#" runat="server"> 
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
  { 
    //create the mail message 
    MailMessage mail = new MailMessage(); 
 
    //set the addresses 
    mail.From = new MailAddress("postmaster@yourdomain.com"); //IMPORTANT: This must be same as your smtp authentication address.
    mail.To.Add("postmaster@yourdomain.com"); 
    
    //set the content 
    mail.Subject = "This is an email"; 
    mail.Body = "This is from system.net.mail using C sharp with smtp authentication."; 
    //send the message 
     SmtpClient smtp = new SmtpClient("mail.yourdomain.com"); 
     
//IMPORANT: Your smtp login email MUST be same as your FROM address. 
     NetworkCredential Credentials = new NetworkCredential("postmaster@yourdomain.com", "password"); 
     smtp.Credentials = Credentials;
     smtp.Send(mail); 
     lblMessage.Text = "Mail Sent"; 
  } 
</script> 
<html> 
<body> 
  <form runat="server"> 
    <asp:Label id="lblMessage" runat="server"></asp:Label> 
  </form> 
</body> 
</html>