واگذاری کاربری حقوقی (سازمانی) به سازمانی دیگر

 

مشترک گرامی، چنانچه کاربری خود در پرتال کاربران را به صورت سازمانی (حقوقی) ثبت نموده و مایل به واگذاری و تغییر مالکیت کاربری حقوقی (سازمانی) خود به سازمان دیگری می باشید، لطفا مراحل زیر را انجام دهید : 

1- در صورتی که پس از بررسی پرتال کاربران، کاربری مشابه شکل زیر تایید نشده است (مدارکی به ایران هاست ارسال نشده است):با توجه به عدم تایید شدن کاربری میبایست 2 مدرک برای ایران هاست ارسال گردد:


1- درخواست زیر را در ذیل تصویر پشت و روی کارت ملی نماینده کاربری نوشته :

"اینجانب  .................. صاحب کاربری ......................... می باشم و تقاضا دارم نام سازمان از (ذکر نام سازمان فعلی) .................... به (ذکر نام سازمان جدید).......................... تغییر یابد و مسئولیت تغییر را به عهده می گیرم. 

نام ، تاریخ و امضا " 

2- و جهت تایید کاربری، معرفی نامه نماینده پرتال کاربران در سربرگ سازمان با متن زیر را ارسال نمایید: 

 "رکت محترم ایران هاست

احتراما
 سازمان ....................  جناب آقای / سرکار خانم ....................  را جهت انجام امور سرویس دامین/میزبانی وب (ایمیل)  ............................ با نام کاربری ...........................  نزد آن شرکت معرفی می نماید.

امضا، نام و سمت امضا کننده، مهر سازمان، شماره نامه و تاریخ   "  

در صورت عدم خرید سرویس ذکر نام کاربری در متن معرفی نامه کافی می باشد  .

 

مدارک مذکور را از تیکتینگ سرویس به دپارتمان امورمشترکین  ارسال نمایید  . 


2- در صورتی که پس از بررسی پرتال کاربران، کاربری مشابه شکل زیر تایید شده است (مدارک به ایران هاست ارسال شده است) : 
 با توجه به تایید شدن کاربری میبایست 2 مدرک برای ایران هاست ارسال گردد    :  


 -1  درخواست زیر را در سربرگ سازمان فعلی (سازمانی که در پرتال کاربران هم اکنون ثبت شده است) بنویسید:


 "سازمان  ............... صاحب کاربری ......................... تقاضا دارد نام سازمان از .................... به .......................... تغییر یابد و مسئولیت تغییر را به عهده می گیرد .


امضا، نام و سمت امضا کننده، مهر سازمان، شماره نامه و تاریخ  "


 2- و جهت تایید کاربری، درخواست واگذاری کاربری و پذیرش مسئولیت سرویس ها و معرفی نامه نماینده را در سربرگ سازمان جدید نوشته و از مسیر ذکر شده به ایران هاست ارسال نمایید :


"شرکت محترم ایران هاست

احتراما
سازمان (سازمان جدید) ...... مسئولیت کلیه سرویس های موجود در کاربری ..... را می پذیرد و
 جناب آقای / سرکار خانم ....................  را جهت انجام امور سرویس دامین/میزبانی وب (ایمیل)  ............................ با نام کاربری ...........................  نزد آن شرکت معرفی می کند.


امضا، نام و سمت امضا کننده، مهر سازمان، شماره نامه و تاریخ  "


روش های ارسال به شرح زیر می باشد : 


 ارسال به ایمیل : شما می توانید مدارک مورد نیاز را به ایمیلinfo@iranhost.com ارسال نمایید. لازم بذکر است پس از رسیدن ایمیل به ایران هاست، کد پیگیری (شماره تیکت) به ایمیل شما ارسال می گردد. 


ارسال با فکس : در صورت عدم دسترسی به اینترنت و اسکنر به شماره 83305-021 داخلی 4 فکس و جهت دریافت تایید فکس در ساعات اداری با شماره تلفن 83305-021 داخلی 1 تماس حاصل نمایید. 


ارسال از تیکتینگ سرویس : دپارتمان "احراز هویت" را از لیست دپارتمان ها انتخاب و مدارک خود را ارسال نمایید. 


  درخواست بررسی و در صورت تایید شدن کاربری به سازمان جدید تغییر خواهد یافت. لازم به یاد آوری است پس از انجام این تغییر کلیه حقوق سرویس های موجود در این کاربری متعلق به سازمان جدید خواهد بود  .