مقدار path در برنامه نویسی Perl بر روی Server های ایران هاست چیست؟

تمامی Perl/CGI Script ها بر روی سرورهای ایران هاست قابل استفاده می باشند تنها اگر شما آنها را در داخل CGI Bin ذخیره نمایید.

شما ممکن است مجبور شوید path را جهت ارتباط  fileها برای دریافت perl script به منظور کارکردن در  windowsتغییر دهید این اقدام در صورتیکه شما آدرس کامل را به Script خود رجوع دهید انجام پذیر خواهد بود.

این آدرس در سرویس های 2003 ایران هاست به طور مثال به شرح ذیل می باشد :

D:/domains/yourdomain/wwwroot/cgi-bin/your_script.pl

این آدرس در سرویس های 2008 ایران هاست به طور مثال به شرح ذیل می باشد :

D:/hostingspaces/yourdomain/yourdomain/wwwroot/cgi-bin/your_script.pl