نحوه ی تمدید و مشاهده هزینه تمدید

 لطفا جهت آگاهی از روند تمدید به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://support.iranhost.com/KB/a655/article.aspx