مشترک گرامی تایید کاربری تنها در صورتی انجام می گردد که مشخصات مالک پرتال کاربران با مدرک ارسالی توسط شما تطابق کامل داشته باشد. در صورت وجود تفاوت میان مدارک ارسالی و مشخصات وارد شده در پرتال کاربران - مخفف وارد نمودن نام سازمان، اشتباه در ذکر نام سازمان - می بایست نسبت به اصلاح مشخصات اقدام نمایید.

با توجه به حقوقی (سازمانی) بودن کاربری، جهت اصلاح مشخصات و تکمیل فرآیند احراز هویت به روش زیر اقدام نمایید .


1- درخواست زیر را در ذیل تصویر پشت و روی کارت ملی نماینده کاربری نوشته :

"اینجانب  .................. صاحب کاربری ......................... نام سازمان در پرتال کاربران را اشتباه وارد نموده و تقاضا دارم نام سازمان از (ذکر نام سازمان فعلی) .................... به (ذکر نام صحیح سازمان).......................... تغییر یابد و مسئولیت تغییر را به عهده می گیرم.

نام ، تاریخ و امضا "


2- و جهت تایید کاربری، معرفی نامه نماینده پرتال کاربران در سربرگ سازمان با متن زیر را ارسال نمایید:

"شرکت محترم ایران هاست

احتراما
سازمان ....................  جناب آقای / سرکار خانم ....................  را جهت انجام امور سرویس دامین/میزبانی وب (ایمیل)  ............................ با نام کاربری ...........................  نزد آن شرکت معرفی می نماید.

امضا، نام و سمت امضا کننده، مهر سازمان، شماره نامه و تاریخ "

در صورت عدم خرید سرویس ذکر نام کاربری در متن معرفی نامه کافی می باشد .

 

مدارک مذکور را از تیکتینگ سرویس به دپارتمان امورمشترکین  ارسال نمایید . 

 

جهت هماهنگی های بیشتر می توانید در ساعات اداری با شماره تلفن 83305-021 داخلی 1 تماس حاصل نمایید.