مشترک گرامی تایید کاربری تنها در صورتی انجام می گردد که مشخصات مالک پرتال کاربران با مدرک ارسالی توسط شما تطابق کامل داشته باشد. در صورت وجود تفاوت میان مدارک ارسالی و مشخصات وارد شده در پرتال کاربران - مخفف وارد نمودن نام شرکت، اشتباه در تایپ بعضی کلمات ذکر شده در نام شرکت - می بایست نسبت به اصلاح مشخصات اقدام نمایید.

با توجه به حقوقی (شرکتی) بودن کاربری، جهت اصلاح مشخصات و تکمیل فرآیند احراز هویت به روش زیر اقدام نمایید .

1- درخواست زیر را در سربرگ شرکت به همراه درج  تصویر  روی کارت ملی نماینده کاربری نوشته همراه با مهر شرکت و امضائ نماینده ارسال فرمائید :

"اینجانب  .................. صاحب کاربری ......................... نام شرکت در پرتال کاربران را اشتباه وارد نموده و تقاضا دارم نام شرکت از (ذکر نام شرکت فعلی) .................... به (ذکر نام صحیح شرکت).......................... تغییر یابد و مسئولیت تغییر را به عهده می گیرم.

نام ، تاریخ و امضا "

2- همچنین ضروری است، جهت تایید کاربری، روزنامه رسمی شرکت که شامل نام شرکت، شماره ثبت و حق امضادارندگان باشد را نیز ارسال نمایید.

مدارک مذکور را از تیکتینگ سرویس به دپارتمان امورمشترکین ارسال نمایید . 

 

 

جهت هماهنگی های بیشتر می توانید در ساعات اداری با شماره تلفن 83305-021 داخلی 1 تماس حاصل نمایید.

 

 

 

لینک مرتبط :
نحوه بررسی نوع کاربری (حقیقی یا حقوقی)