چگونه از دیتابیس MySQL در PHP می توان Query گرفت؟ (کد نمونه)

در این مقاله یک نمونه Query برای لیست کردن محتوای یک جدول (Table) در دیتابیس معرفی می شود.
بدین منظور ابتدا در دیتابیس مورد نظر خود یک جدول می سازید (در این مقاله ما از جدولی با نام Table1 استفاده کرده ایم) سپس در این جدول ستون (Column) اضافه می کنید (در این مقاله ستون هایی با نام های ID، firstname و lastname ایجاد شده و در آنها داده قرار گرفته است).
در نهایت برای نمایش اجرای Query و مشاهده جزییات جدول ساخته شده نمونه کد زیر را در یک فایل PHP قرار داده و در وب سایت خود اپلود می کنید.
 
<html>
<head><title>MySQL Test Code</title></head>
<body>
<h1>MySQL Test Code Results</h1>
<p>
<table border="1">
<tr><td>pkID</td><td>First name</td><td>Last name</td></tr>
<?php 
/*
 * Configuration Information and Definitions
*/
$mysql_host  = 'mysql.yourdomain.com';
$mysql_user  = 'testuser';
$mysql_pass  = 'password';
$mysql_db    = 'testdb';
$query  = 'SELECT * from table1';
mysql_connect($mysql_host, $mysql_user, $mysql_pass) or die("Connection to MySQL-server failed!");
mysql_select_db($mysql_db) or die("Selection of database $mysql_db failed!");
$result = mysql_query($query) or die("Invalid Query, " . mysql_error());
while( list( $pkid, $firstname, $lastname ) = mysql_fetch_row($result) )
{
 printf("<tr><td>%d</td><td>%s</td><td>%s</td></tr>", $pkid, $firstname, $lastname);
}
?>
</table>
</p>
 
  • mysql.yourdomain.com: به جای عبارت yourdomain.com نام دامنه خود در ایران هاست را وارد می کنید.
  • username: در این قسمت نام کاربری دیتابیس خود را وارد می کنید.
  • password: در این قسمت رمز عبور نام کاربری دیتابیس خود را وارد می کنید.
  • dbname: در این قسمت نام دیتابیس خود را وارد می کنید.
  • Table1: در این قسمت نام جدول خود را وارد می کنید.
  • pkid، firstname و lastname: به جای این سه عبارت نام ستون هایی که ایجاد کرده اید را درج کنید.
  • pkID، First name و Last name: به جای این سه عبارت نام هایی که می خواهید جدول خروجی نمایش داده شود را درج کنید
نتیجه اجرای فایل PHP با نمونه کد فوق به شکل زیر خواهد بود.