واگذاری کاربری حقیقی (شخصی) به شخص حقیقی دیگر


مشترک گرامی چنانچه کاربری شما به صورت شخصی(حقیقی) می باشد و همکنون مایل به واگذاری مالکیت پرتال کاربران از شخص به شخص(حقیقی) دیگری هستید، لطفا مراحل زیر را انجام دهید :

متن زیر را به عنوان رضایت نامه تغییر مالکیت، ذیل تصویر پشت و روی کارت ملی مالک پرتال کاربران نوشته :

متن رضایت نامه:

" اینجانب  ............... صاحب کاربری ......................... تقاضا دارم نام صاحب کاربری را به ....................(نام شخص جدید) تغییر دهید و کلیه مسئولیت های تغییر را به عهده می گیرم. (چنانچه تغییرات دیگری از قبیل ایمیل، شماره تماس و....  باید اعمال شود در نامه ذکر گردد) .

  نام، امضا و تاریخ"

و سپس جهت تایید کاربری با مشخصات جدید یکی از مدارک زیر مربوط به شخص جدید ارسال گردد:

-تصویر پشت و روی کارت ملی

-تصویر شناسنامه به انضمام : پشت و روی کارت ملی پدر

-تصویر شناسنامه به انضمام سند رسمی (به نام خود یا پدر) مانند قبض تلفن، قبض موبایل، اجاره نامه و ... که دارای کد پستی می باشد

-تصویر کارت ملی موقت به انضمام شناسنامه


 

مدارک فوق می بایست از تیکتینگ سرویس به دپارتمان امورمشترکین  ارسال گردد.

درخواست بررسی و در صورت تائید شدن کاربری به شخص جدید تغییر خواهد یافت، لازم به یاد آوری است پس از انجام این تغییر کلیه حقوق سرویس های موجود در این کاربری متعلق به شخص جدید خواهد بود .

جهت هماهنگی های بیشتر می توانید در ساعات اداری با شماره تلفن 83305-021 داخلی 1 تماس حاصل نمایید.