چگونه می توان علت اصلی بروز خطای برقراری ارتباط با پایگاه داده mysql را مشاهده نمود؟

از آنجا که مشکل مربوطه می تواند به چندین علت ، از جمله اطلاعات نادرست login به دیتابیس  و یا صحیح نبودن query ها و ناسازگاری با ساختار جداول و ... رخ داده باشد ، لذا تنها راه برای مشاهده علت واقعی بروز مشکل در برقراری ارتباط و یا انتقال داده با دیتابیس استفاده از تابع die(mysql_error()); می باشد.

جهت انجام این کار کافی است پس از برقراری هر اتصال و یا نوشتن هر query این تابع را به کار ببرید.

 کد نمونه :

<?php

// Make a MySQL Connection

mysql_connect("67.205.74.175", "testadmin", "1admin") or die(mysql_error());

mysql_select_db("test") or die(mysql_error());

 

// Insert a row of information into the table "example"

mysql_query("INSERT INTO example

(name, age) VALUES('Test query', '23' ) ")

or die(mysql_error());

 

mysql_query("INSERT INTO example

(name, age) VALUES('test 2 query', '21' ) ")

or die(mysql_error());

 

mysql_query("INSERT INTO example

(name, age) VALUES('test 3 query', '15' ) ")

or die(mysql_error());

 

echo "Data Inserted!";

 

?>

 

در این مثال تابع مربوطه در هر مرحله ای از ارتباط query با دیتابیس که مشکلی به وقوع بپیوندد ، فعال شده و پیغامی متناسب با نوع خطا باز می گرداند ، که این امر عیب یابی و رفع آن را بسیار ساده تر خواهد نمود.