تشریح محتوای فایل wp-config-sample.php

 

 

شرح کد

کد

شروع دستورات زبان php با این عبارت شروع می­شود و در زمان Compile ، این عبارت ابتدای دستورات php را مشخص می­کند.

<?php

توسط این دستور نام پایگاه داده را معرفی می­کنیم.

برای تنظیم این مقادیر
در پلانهای ما به
linkهای زیر مراجعه کنید:

پلانهای 2003

پلانهای 2008

define('DB_NAME', 'database_name_here');

توسط این دستور نام کاربری پایگاه داده را معرفی می­کنیم.

define('DB_USER', 'username_here');

توسط این دستور کلمه عبور پایگاه داده را معرفی
می­کنیم.

define('DB_PASSWORD', 'password_here');

توسط این دستور IP پایگاه داده را معرفی می­کنیم.

define('DB_HOST', 'localhost');

استاندارد  کارکترها که در Tableهای پایگاه داده استفاده می­شود را تعیین می­کند.

define('DB_CHARSET', 'utf8');

جهت تطبیق دیتابیس است و در صورت عدم اطمینان نمی­باید از آن استفاده کرد.

define('DB_COLLATE', '');

این خطوط به عنوان یک مجموعه ویژگی جهت بالا بردن امنیت Password, Password Hashing و Cookieها ارائه شده­اند و با رشته­های بیش از 60 کارکتر پر می­شوند.
جهت اطلاعات بیشتر از این
Linkهای زیر کمک بگیرید:

http://wordpress.org/support/topic/set-up-a-secret-key-in-wordpress-25

http://boren.nu/archives/2008/07/14/ssl-and-cookies-in-wordpress-26/

define('AUTH_KEY',         'put your unique phrase here');

define('SECURE_AUTH_KEY',  'put your unique phrase here');

define('LOGGED_IN_KEY',    'put your unique phrase here');

define('NONCE_KEY',        'put your unique phrase here');

define('AUTH_SALT',        'put your unique phrase here');

define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');

پیشوند Tableهای Wordpress را تعیین می­کنیم.

اگر بخواهیم چند Wordpress را بر روی یک Database نصب کنیم باید این مقدار را تغییر دهیم.

$table_prefix  = 'wp_';

برای محلی کردن Wordpress این تابع را تغییر
می­دهیم. مثلا برای پشتیبانی از زبان فارسی فایل
.MO مربوطه را در پوشه Language قرار داده سپس این تابع را با "fa_IR" تکمیل می­کنیم.

define('WPLANG', 'fa_IR');

با تغییر این مقدار به "true" ، در هنگام برنامه­نویسی اجازه نمایش PHP Notice ها و ساخت پیغامهای Debug را می­دهیم.

define('WP_DEBUG', false);

این دستورات مسیر پوشه Wordpress را تعیین می­کند.

if ( !defined('ABSPATH') )

            define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

این دستور متغیرها و فایلهای Includeشده Wordpress را نصب می­کند.

require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');