چگوهه می توان قابلیت Auto Clean Folder را تنظیم نمود؟

 جهت تنظیم حذف خودکار محتویات یک فولدر ، ابتدا وارد سرویس ایمیل شوید. جهت مشاهده نحوه ورود به سرویس ایمیل می توانید این لینک را مشاهده نمایید.

پس از ورود ، در صفحه اصلی گزینه Setting را انتخاب و گزینه Folder Auto-Clean را انتخاب نمایید.
 


در این مرحله گزینه override auto-clean setting را فعال و New Rule را انتخاب میکنیم.

 


کادر زیر نمایان می شود.

1- در فیلد Folder ، پوشه مورد نظر را انتخاب نمایید.

2- در فیلد Type میتوانید مشخص کنید که ایمیل های درون پوشه انتخاب شده ، بر اساس اندازه پاکسازی شوند و یا زمان دریافت ایمیل.

اگر در فیلد Type نوع Size را انتخاب نمایید:


  2.1- When size greater than :در این فیلد ، میزان حجمی که با رسیدن به آن عملیات پاکسازی شروع خواهد شد ، را وارد نمایید.

  2.2- Reduce to :در این فیلد ، میزان حجمی که با رسیدن به آن عملیات پاکسازی به پایان خواهد رسید ، را وارد نمایید.

اگر در فیلد Type نوع Age را انتخاب نمایید ، فیلد زیر نمایان خواهند شد :

  2.3 - Days : در این فیلد مدت زمانی که می خواهید ، با رسیدن به آن عملیات پاکسازی شروع شود ، را براساس روز وارد نمایید.

 

 در انتها گزینه Save را برای ذخیره تنظیمات انتخاب می‌کنیم.