چگونه می توان از Favicon استفاده نمود؟

 

 
 
با قرار دادن کد ذیل در قسمت تگ <head> می توانید آیکون سایت خود را در کنار آدرس بار قرار دهید :

کد HTML :
<"LINK REL="SHORTCUT ICON" HREF="favicon.ico>
 

نکته 1: نام آیکون باید favicon.ico باشد و در مسیر root هاست شما قرار گیرد

نکته 2: اندازه آیکون شما باید 32*32 یا 16*16 باشد