چگونه می توان پیکربندی صفحات خطای سفارشی را انجام داد؟

 

 

برای ایجاد یک Custom Error Page ابتدا فایل Error  مورد نظر را ساخته و در wwwroot هاست قرار داد می دهیم.

 سپس از طریق راهنمای زیر به IIS سایت متصل می شویم.

http://support.iranhost.com/KB/a153/iis.aspx

در این مرحله روی آیکون Error Pages دوبارکلیک و Edit Feature Setting را انتخاب می کنیم. سپس در صفحه جاری گزینه Custom Error Pages  را انتخاب نموده و روی گزینه OK  کلیک می نماییم.

از منوی سمت راست گزینه ADD را انتخاب و در قسمت Status Code کد خطای موردنظر را وارد می کنیم. بعد از آن Respond with a 302 Redirect را انتخاب و آدرس URL  خطای سفارشی خود را وارد می نماییم.