دامنه های بین المللی (Generic Top-Level Domain)

نام های حوزه ( Domain Name ) به 21 منطقۀ عمومی و حدود صد منطقۀ کشوری تقسیم بندی شده است

حوزه بدین معناست که شما با یک نگاه ساده به انتهای آدرس نمادین، می توانید ماهیت آن نام و سرویس دهندۀ متناظر با آن را حدس بزنید . یعنی اگر انتهای نام های حوزه متفاوت باشد منطقۀ جستجو برای یافتن آدرس IP معادل نیز متفاوت خواهد بود .

generic top-level domain :

نام های حوزه عمومی ( (Gtld به شرح ذیل می باشند  :

description

domain

the air transport industry .

aero

companies, organizations and individuals in the Asia-Pacific region

asia

business use

biz

Catalan language/culture

cat

commercial organizations, but unrestricted

com

cooperatives

coop

U.S. post-secondary educational establishments

edu

U.S. government entities at the federal, state, and local levels

gov

informational sites, but unrestricted

info

international organizations established by treaty

int

employment-related sites

jobs

the U.S. military

mil

sites catering to mobile devices

mobi

museums

museum

families and individuals

name

originally for network infrastructures, now unrestricted

net

originally for organizations not clearly falling within the other gTLDs, now unrestricted

org

certain professions

pro

services involving connections between the telephone network and the Internet

tel

ttravel agents, airlines, hoteliers, tourism bureaus, etc .

travel

 

هفت حوزه عمومی که همه آنها سه حرفی هستند عبارتند از :

        1-      Com   : صاحب این نام جزو موسسات اقتصادی و تجاری به شمار می آید . www.sony.com

        2-      :  Edu صاحب این نام جزو موسسات علمی یا دانشگاهی به شمار می آید . www.sharif.edu

        3-      Gov : این مجموعه از نام ها برای آژانس های دولتی آمریکا اختصاص داده شده است . www.whitehouse.gov

        4-  Int :  صاحب این نام یکی از سازمانهای بین المللی )مانند یونسکو ، یونیسف ، فائو و (... محسوب می شود . www.unicef.int

        5-   Mil :  صاحب این نام یکی از سازمان های نظامی دنیا به شمار می آید .

        6-  Net :  صاحب نام جزو یکی از ارائه دهندگان خدمات شبکه (network ) به شمار می رود . www.pegah.net

        7-  Org : صاحب نام جزو یکی سازمان های عامالمنفعه و غیرانتفاعی محسوب می شوند . www.ieee.org

 

بنابراین اگر در انتهای نام یک آدرس یکی از پسوندهای هفت گانه فوق  مشاهده گردد می توانید سریعاً به ماهیت آن آدرس و منطقۀ جستجو پی ببرید .