چگونه می توان منابع مصرفی را مشاهده نمود؟

 

برای مشاهده ی میزان منابع تعریف شده روی گزینه "مصرف منابع" مانند پنجره ی زیر کلیک نمایید ،

در پنجره ی جدید، میزان منابع مصرفی به شکل لیست نمایش داده می شود: