مشاهده ی منابع مصرفی

کنترل پنل (Control Panel) > Helm > نمایندگی > مشاهده ی کلی منابع مصرفی (resource usage)

 

برای مشاهده ی میزان منابع تعریف شده روی گزینه "مصرف منابع" مانند پنجره ی زیر کلیک نمایید ،

در پنجره ی جدید، میزان منابع مصرفی به شکل لیست نمایش داده می شود:

 

 

Add Feedback