گزینه welcome message

کنترل پنل (Control Panel) > Helm > نمایندگی > تنظیمات اولیه مربوط به کاربران(User setting)

در این قسمت می توانید پیامی را تنظیم کنید که زمانی کاربران جدید اضافه شدند، این پیام برای آنها ارسال شود. 

 

 

 

در قسمت subject ، عنوان این نامه ، در قسمت Message Body پیام مورد نظر و در بخش پایین نیز تنظیمات مربوط به نحوه ی ارسال پیام (ایمیل ، پیامک و ارسال یک نسخه کپی به ایمیل دیگر) را می توانید انجام دهید .  

 

Add Feedback