چگونه می توان welcome message را تنظیم نمود؟

در این قسمت می توانید پیامی را تنظیم کنید که زمانی کاربران جدید اضافه شدند، این پیام برای آنها ارسال شود. 

 

 

 

در قسمت subject ، عنوان این نامه ، در قسمت Message Body پیام مورد نظر و در بخش پایین نیز تنظیمات مربوط به نحوه ی ارسال پیام (ایمیل ، پیامک و ارسال یک نسخه کپی به ایمیل دیگر) را می توانید انجام دهید .